Privacy Statement

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

In dit Privacystatement worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid. Deze begrippen hebben de navolgende betekenis.

1. Privacystatement: het onderhavige Privacystatement van FRITECH PAYROLLDIENSTEN.

2. Persoonsgegeven: elk gegeven waarmee Betrokkene direct of indirect kan worden geïdentificeerd dan wel identificeerbaar is.

3. Verantwoordelijke: Be Matched B.V. is verantwoordelijke in de zin van artikel 1, sub d. Wbp.

4. FRITECH PAYROLLDIENSTEN: FRITECH PAYROLLDIENSTEN B.V., alsmede de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen die handelen onder de naam FRITECH PAYROLLDIENSTEN. FRITECH PAYROLLDIENSTEN is gevestigd en kantoorhoudende te 9285 TA Buitenpost aan de Kerkstraat 39.

5. Betrokkene: de natuurlijke persoon die één of meerdere van zijn Persoonsgegevens aan FRITECH PAYROLLDIENSTEN verstrekt. Dit kan onder een (potentiële) Werknemer van FRITECH PAYROLLDIENSTEN zijn, alsmede een (potentiële) Kandidaat of een (potentiële) Deelnemer aan een door FRITECH PAYROLLDIENSTEN te verzorgen Opleiding, dan wel de natuurlijke persoon die door of via de bemiddeling van FRITECH PAYROLLDIENSTEN werkzaam is ten behoeve van een Opdrachtgever van FRITECH PAYROLLDIENSTEN.

6. Werknemer: de natuurlijke persoon in dienst van FRITECH PAYROLLDIENSTEN, zulks met het doel werkzaam te zijn bij of ten behoeve van Opdrachtgevers van FRITECH PAYROLLDIENSTEN.

7. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij FRITECH PAYROLLDIENSTEN heeft ingeschreven om te worden bemiddeld naar (ander) werk, c.q. opdrachten (al dan niet in loondienst van FRITECH PAYROLLDIENSTEN).

8. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft opgegeven voor een door FRITECH PAYROLLDIENSTEN (mede) georganiseerde Opleiding.

9. Opleiding: een door FRITECH PAYROLLDIENSTEN of in opdracht van FRITECH PAYROLLDIENSTEN verzorgde bijeenkomst met als doel kennis en/of vaardigheden over te brengen. Een Opleiding kan tevens worden aangeduid als (onder meer) training, workshop, seminar, themadag en/of cursus.

10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die FRITECH PAYROLLDIENSTEN een opdracht verstrekt dan wel met FRITECH PAYROLLDIENSTEN een overeenkomst van opdracht aangaat op het gebied van arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit, payrolling en/of de uitvoering van projecten (al dan niet door derden), zulks in de ruimste zin des woords.

11. Profiel: het Profiel van Betrokkene met gegevens betreffende de door hem gevolgde opleiding(en) en zijn (werk)ervaring alsmede alle overige voor de arbeidsbemiddeling, het leveren van arbeidscapaciteit en/of de uitvoering van projecten relevante gegevens.

12. Bedrijfsmagazine: het door of in opdracht van FRITECH PAYROLLDIENSTEN al dan niet digitaal uitgegeven magazine.

13. Website: de door FRITECH PAYROLLDIENSTEN geëxploiteerde website(s) waaronder http://www.fritechpayroll.nl/, inclusief de op deze website(s) aanwezige Portal(s) en Community Network(s).

14. Portal: een afgeschermd gedeelte op de Website(s) van FRITECH PAYROLLDIENSTEN waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door FRITECH PAYROLLDIENSTEN toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord. Een Portal wordt ook wel aangeduid als persoonlijk account.

15. Community Network: het op de Website(s) van FRITECH PAYROLLDIENSTEN afgeschermde sociale netwerk waartoe enkel toegang kan worden verkregen met behulp van een door FRITECH PAYROLLDIENSTEN toegekend(e) gebruikersnaam en wachtwoord.

16. CBP: College Bescherming Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder op de naleving van wetten in Nederland die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Woorden in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en andersom. Daar waar hij/hem staat, dient tevens zij/haar te worden gelezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Dit Privacystatement is van toepassing op de registratie en verwerking van alle Persoonsgegevens die Betrokkene op enigerlei wijze aan FRITECH PAYROLLDIENSTEN verstrekt.

2. Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN hechten het grootste belang aan de privacy van Betrokkene die Persoonsgegevens aan FRITECH PAYROLLDIENSTEN verstrekt. Zij gebruikt alle door Betrokkene aan haar verstrekte Persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens.

3. Voor zover de verwerking van Persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, zal een melding gedaan worden uit naam van Verantwoordelijke. Deze meldingen zijn alsdan te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP: http://www.cbpweb.nl/asp/ORSearch.asp

Artikel 3 Verstrekken Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van FRITECH PAYROLLDIENSTEN dient Betrokkene de voor de werkzaamheden van FRITECH PAYROLLDIENSTEN benodigde Persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 4 Doeleinden gebruik

1. De door Betrokkene aan FRITECH PAYROLLDIENSTEN verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:

a. de inschrijving van Betrokkene uit te kunnen voeren en te beheren;

b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;

c. Betrokkene toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de Portal(s) en/of Community Network(s) van FRITECH PAYROLLDIENSTEN;

d. Betrokkene gebruik te kunnen laten maken van de Website en diensten van FRITECH PAYROLLDIENSTEN;

e. met Betrokkene een Werknemers-/werkgeversrelatie, dan wel een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en een personeels- en salarisadministratie te voeren;

f. Betrokkene werk, opdrachten, Opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadvies en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te (kunnen) bieden;

g. de geschiktheid van Betrokkene voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen;

h. Betrokkene deel te (kunnen) laten nemen aan door FRITECH PAYROLLDIENSTEN aangeboden (online) testen en het genereren van testresultaten;

i. de persoonlijke ontwikkeling van Betrokkene te bevorderen en te stimuleren (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);

j. Betrokkene in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere Opdrachtgevers en/of relaties van FRITECH PAYROLLDIENSTEN;

k. Betrokkene te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van FRITECH PAYROLLDIENSTEN;

l. Betrokkene te informeren over zaken die voor Betrokkene naar het oordeel van FRITECH PAYROLLDIENSTEN van belang zijn (waaronder (nieuwe) vacatures, door FRITECH PAYROLLDIENSTEN georganiseerde Opleidingen, werkgerelateerde aangelegenheden etc.);

m. Betrokkene te informeren over en/of te waarschuwen voor oneigenlijk gebruik en/of misbruik van haar Website;

n. derden te informeren over en/of te waarschuwen voor het oneigenlijke gebruik en/of misbruik door Betrokkene van de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN, voor zover dit noodzakelijk is voor het tegengaan en/of beperken van het oneigenlijke gebruik of misbruik;

o. deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers);

p. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met Betrokkenen te analyseren;

q. het Profiel en/of curriculum vitae van Betrokkene, nadat Betrokkene daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN te plaatsen;

r. Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);

s. Betrokkene periodiek een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines, zulks in de ruimste zin des woords, al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover Betrokkene hiervoor in aanmerking komt);

t. Betrokkene te informeren over de producten en/of diensten van door FRITECH PAYROLLDIENSTEN zorgvuldig geselecteerde partners door plaatsing van informatie hieromtrent op haar Website dan wel door informatie hieromtrent op te nemen in haar Bedrijfsmagazine;

u. deze gegevens door te geven aan derden voor zover Betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;

v. deze ten behoeve van de onder 4.1 a. tot en met t van dit artikel genoemde doeleinden door te geven aan en/of uit te wisselen met de aan FRITECH PAYROLLDIENSTEN gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Verantwoordelijke in de zin van artikel 2:24 b Burgerlijk Wetboek indien en voor zover deze groepsmaatschappijen handelen onder de naam FRITECH PAYROLLDIENSTEN, dan wel als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn aan te merken;

w. deze te verstrekken aan de aan FRITECH PAYROLLDIENSTEN gelieerde groepsmaatschappijen binnen het concern van Verantwoordelijke in de zin van artikel 2:24 b Burgerlijk Wetboek indien en voor zover dit naar het oordeel van FRITECH PAYROLLDIENSTEN van belang is in het kader van de bemiddeling of inzet van Betrokkene, zulks zonder dat de gegevens van Betrokkene in de database van deze gelieerde groepsmaatschappijen terecht komen.

2. Door zich bij FRITECH PAYROLLDIENSTEN in te schrijven verleent Betrokkene FRITECH PAYROLLDIENSTEN en/of Verantwoordelijke het recht om de bij zijn registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie tussen Betrokkene en FRITECH PAYROLLDIENSTEN.

3. Betrokkene kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat zijn Persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hem per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten, niet gelijk of gelijksoortig aan de dienstverlening van FRITECH PAYROLLDIENSTEN, waaronder de producten en diensten van door FRITECH PAYROLLDIENSTEN zorgvuldig geselecteerde partners. Betrokkene kan de door hem verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@fritech.nl.

4. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door FRITECH PAYROLLDIENSTEN om Betrokkene per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over de door FRITECH PAYROLLDIENSTEN aangeboden soortgelijke producten en diensten, dan kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@fritech.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

5. Indien de gegevens van Betrokkene worden gebruikt door FRITECH PAYROLLDIENSTEN om Betrokkene periodiek het Bedrijfsmagazine dan wel een of meerdere voor de vakkennis relevante bladen en/of magazines al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, zulks in de ruimste zin des woords, kan Betrokkene zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@fritech.nl met het verzoek zijn gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 5 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

1. FRITECH PAYROLLDIENSTEN en/of Verantwoordelijke verstrekt geen Persoonsgegevens van Betrokkene aan derden, behoudens indien en voor zover:

a. dit als zodanig in dit Privacystatement is aangegeven, met name in artikel 4.1;

b. FRITECH PAYROLLDIENSTEN of Verantwoordelijke daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;

c. dit naar het oordeel van FRITECH PAYROLLDIENSTEN en/of Verantwoordelijke noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom (inclusief die van de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen) te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar Kandidaten en Werknemers te beschermen;

d. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte Persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke kan verder de gegevens van Betrokkene al dan niet door middel van FRITECH PAYROLLDIENSTEN aan bedrijven en/of personen verstrekken die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (bewerkers), waaronder bedrijven en personen die buiten Nederland zijn gevestigd, zulks met inbegrip van landen die geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen, een en ander conform de geldende wet en/of regelgeving op het gebied van privacy. De hiervoor genoemde bedrijven en/of personen krijgen enkel toegang tot de Persoonsgegevens van Betrokkene indien dit strikt noodzakelijk is om de door Verantwoordelijke en/of FRITECH PAYROLLDIENSTEN opgedragen taken uit te voeren. Verantwoordelijke en/of FRITECH PAYROLLDIENSTEN verplicht de door haar ingeschakelde bedrijven en/of personen de Persoonsgegevens van Betrokkene niet aan derden te verstrekken of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Daarnaast heeft Verantwoordelijke en/of FRITECH PAYROLLDIENSTEN de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

Artikel 6 Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens

FRITECH PAYROLLDIENSTEN en/of Verantwoordelijke verwerkt uitsluitend bijzondere Persoonsgegevens van Betrokkene, voor zover Betrokkene hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. 

Artikel 7 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

1. Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN spannen zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de Persoonsgegevens van Betrokkene te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN, die namens Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN toegang hebben tot de Persoonsgegevens van Betrokkene, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

2. Ondanks de door Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de Persoonsgegevens van Betrokkene voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN kunnen hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

3. Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de Persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit Privacystatement of met toestemming van Betrokkene zijn verstrekt. Tevens zijn Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n). 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.

2. Iedere eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,-- per gebeurtenis en maximaal € 5.000,-- per kalenderjaar.

3. De aansprakelijkheid van Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. 

Artikel 9 Inzagerecht

1. Betrokkene kan Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN op elk gewenst moment via info@fritech.nl dan wel per brief (Be Matched B.V., t.a.v. Juridische Zaken, Kerkstraat 39, 9285 TA Buitenpost) verzoeken aan te geven welke gegevens Verantwoordelijke en/of FRITECH PAYROLLDIENSTEN van hem verwerkt.

2. Daarnaast kan Betrokkene op elk gewenst moment FRITECH PAYROLLDIENSTEN via de hiervoor beschreven procedure verzoeken zijn gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

3. Verantwoordelijke en/of FRITECH PAYROLLDIENSTEN zal binnen vier weken op het verzoek van Betrokkene reageren. 

Artikel 10 Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien Betrokkene vragen, opmerkingen of klachten heeft aangaande dit Privacystatement en de manier waarop Verantwoordelijke en/of FRITECH PAYROLLDIENSTEN zijn gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij deze per e-mail aan Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN kenbaar maken via info@fritech.nl, dan wel door een brief te sturen naar Be Matched B.V., t.a.v. Juridische Zaken, Kerkstraat 39, 9285 TA Buitenpost.

Artikel 11 Aanpassen Privacystatement

1. Verantwoordelijke en/of FRITECH PAYROLLDIENSTEN heeft het recht dit Privacystatement op elk gewenst moment aan te passen. Ingeval van aanpassing van het Privacystatement wordt Betrokkene terzake geïnformeerd. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN.

2. Indien enige bepaling uit dit Privacystatement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Verantwoordelijke zal in een dergelijk geval de betreffende bepaling vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van het Privacystatement blijven onverminderd van kracht. 

B. AANVULLENDE BEPALINGEN 

De in dit deel opgenomen bepalingen zijn naast de algemene bepalingen (deel A) van toepassing indien en voor zover door Betrokkene gebruik wordt gemaakt van de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN en/of Verantwoordelijke. 

Artikel 12 Website

1. FRITECH PAYROLLDIENSTEN is verantwoordelijk voor de exploitatie van de Website www.fritechpayroll.nl.

2. De Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN is openbaar en wereldwijd toegankelijk, zulks met uitzondering van de op de Website aanwezige Portal(s).

3. Elke Betrokkene kan de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN bezoeken zonder zijn Persoonsgegevens aan FRITECH PAYROLLDIENSTEN door te geven. 

Artikel 13 Verwijzingen en links 

De Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. FRITECH PAYROLLDIENSTEN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN raden Betrokkene dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen zodat Betrokkene op de hoogte is hoe deze derden met zijn Persoonsgegevens omgaan. 

Artikel 14 Gebruik logbestanden

De Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar Website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van Betrokkene, datum en tijd van toegang tot de Website, het internetadres van de website vanwaar Betrokkene is doorgelinkt naar de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN, het IP-adres van de Internet Service Provider van Betrokkene, het besturingssysteem van Betrokkene, de onderdelen, informatie en pagina's van de Website die Betrokkene heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat Betrokkene doorstuurt of downloadt van de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de Website en om de Website en dienstverlening van FRITECH PAYROLLDIENSTEN te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

Artikel 15 Cookies

1. Om het gebruiksgemak van de Website te verhogen wordt gebruik gemaakt van ‘cookies'. Dit is een technologie waarmee informatie op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt geïnstalleerd door het systeem van de Website die wordt bezocht. Een cookie wordt alleen herkend door de server waarvan de bezoeker het heeft gekregen. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om het bezoek aan de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN te vergemakkelijken, Betrokkene te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de Website, zijn activiteiten op de Website te volgen, zijn behoeften te kunnen invullen en online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van zijn Persoonsgegevens.

2. Eventuele advertenties op de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN, kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Deze advertenties kunnen worden aangeboden door derden waarover FRITECH PAYROLLDIENSTEN en/of Verantwoordelijke geen controle heeft. Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN zijn dan ook niet aansprakelijk voor de in deze advertenties aangewende cookies of andere technologieën.Daarnaast zijn Verantwoordelijke en FRITECH PAYROLLDIENSTEN niet aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie verzameld met behulp van dergelijke cookies of technologieën.

3. Indien de browser van Betrokkene dat toelaat kan Betrokkene ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan echter het gebruiksgemak van de Website van FRITECH PAYROLLDIENSTEN negatief beïnvloeden.

Deel dit artikel